Dat antwoord heeft de wenkbrauwen bij menigeen doen fronsen, zo vertelt Henri van IJken, voorzitter van de BOB-H. De stichting, met een achterban van meer dan duizend leden, wil als gelijkwaardig partner aan tafel komen om zo over hun buurtinitiatief te willen praten. Het gaat hen niet alleen om de ontwikkeling van de busremise, die BOB-H graag als Central Park Hilversum ziet, maar ook om andere ontwikkellocaties in de directe nabijheid.

Dat de gemeente niet mee wil gaan in de gedachtegang om met alle partijen te willen zoeken naar balans en samenhang in dit stukje Over het Spoor snapt Van IJken niet. Het idee is juist met elkaar een integraal plan op te stellen voor de busremise, de door de gemeente nog op te kopen driehoek Larenseweg, Kleine Drift, Zuiderweg, de Swammerdamstraat, de sigarenfabriek aan de Ampèrestraat, de Wybertjesfabriek aan de Larenseweg en de Philips-winkel aan dezelfde weg. 

Goedkoper

Eind februari heeft de stichting het verzoek ingediend bij het college om dit buurtinitiatief tot pilot bombarderen in het kader van Right to Challenge. Inwoners kunnen de overheid uitdagen als zij denken dat het goedkoper, anders of beter kan. Dit recht is verankerd in Grondwet artikel 5. Met alle partijen, waaronder ook buurtvereniging OosterSpoorPlein en omgeving, is het idee om tot één plan te komen voor het postcodegebied 1221. 

Daarbij gaat het om de realisatie van het ecologische stadspark op het huidige terrein van de busremise, vierhonderd tot vijfhonderd duurzame (houten) woningen in de driehoek en de ontwikkeling van alle andere hierboven genoemde ontwikkellocaties. Door met elkaar samen te werken kunnen er oplossingen worden gevonden, bijvoorbeeld voor de parkeerbehoefte, en is de overtuiging dat er synergie zal ontstaan in dit gebied.

Toch zegt de gemeente nee tegen het voorstel van de stichting. Dat blijkt uit een brief die eind maart al verstuurd is door het college. "De gemeente is geen eigenaar van de gronden, maar faciliteert de ontwikkeling door het stellen van kaders - Gebiedsagenda 1221 - en ondersteuning bij te voeren ruimtelijke procedures. Of en zo ja, hoe snel de ontwikkelende partij tot een plan komt, ligt niet in de hand van de gemeente. Op het moment is de locatie in gebruik als busremise. Right to Challenge heeft betrekking op een uitvoeringstaak die bij de gemeente ligt. Daar is hier geen sprake van. Uw verzoek voldoet niet aan de criteria voor een pilot."

Fundament

In de reactie verwijst de gemeente regelmatig naar de Gebiedsagenda. Een document waarin de kaders staan voor de spoorzone en dat tot stand is gekomen na een lang participatieproject met onder meer bewoners en projectontwikkelaars. Het fundament is al gestort wat dat betreft. De wens van de stichting om van het busremiseterrein het Hilversumse Central Park te maken en daarmee veel groen toe te voegen, waar behoefte aan is in de wijk, doorkruist de Gebiedsagenda en de huidige gang van zaken. 

De behoefte aan meer groen in 1221 is echter niet de enige

"Uw initiatief richt zich op het toevoegen van een forse metrage aan groen in de wijk", meldt het college nog. "De behoefte aan meer groen in de wijk 1221 is groot en daarmee een van de centrale opgaven in 1221. Het is echter niet de enige. Ook andere opgaven, zoals het voorzien in de behoefte aan nieuwe woningen, staan centraal. Het vergroenen van de ontwikkellocaties is een belangrijke opgave. Dat geldt ook voor het vergroenen van de openbare ruimte. De door de bewoners opgerichte werkgroep Groene Loper werkt in overleg met de gemeente aan concrete initiatieven voor het vergroenen van de openbare ruimte en tuinen en denkt zelf actief mee met de ontwikkelende partijen op dit vlak", is de verdere reactie.

Achtertuin

Van IJken reageert hierop door te zeggen dat de stichting niet tegen nieuwbouw is, maar dat de omwonenden wel iets te zeggen willen hebben over wat er - letterlijk - in hun achtertuin komt. BOB-H is tegen de plannen voor de busremise. Eerder zei de stichtingvoorzitter al dat als het moest dat de stichting doorgaat tot aan de Raad van State. Inmiddels geldt dit voor alle genoemde ontwikkellocaties. "Dat willen we niet, want we willen er met elkaar uitkomen." 

Onze ideeën en plannen voor Central Park Hilversum zijn volledig in lijn met de Gebiedsagenda

Gezien de al vaak genoemde Gebiedsagenda komt de gemeente toch nog wel een keer voorbij, meent de Hilversummer. In dit document staat dat substantieel groen ontbreekt en dat dit moet worden aangelegd. Er staat ook in dat de maximale bouwhoogte varieert van twaalf tot en met vijftien meter, vier tot vijf bouwlagen. "Een grotere bouwhoogte is alleen mogelijk daar waar extra programma gewenst is én dit programma gecombineerd wordt met een relatief grote en hoogwaardige openbare ruimte. Denk daarbij aan een plein of park dat functioneert op het niveau van de buurt; vanaf zo’n duizend vierkante meter", is te lezen in het tachtig pagina's tellende stuk. 

Ofwel: de maximale bouwhoogte van 25 meter die is genoemd in de structuurvisie is mogelijk, mits daar een forse compensatie tegenover staat. Dus mocht er op de driehoek Larenseweg, Kleine Drift, Zuiderweg plannen zijn voor hoogbouw dan is groene compensatie te vinden op het busremiseterrein. "Onze ideeën en plannen voor een Central Park Hilversum zijn dus volledig in lijn met de Gebiedsagenda 1221. Wij onderschrijven de gebiedsagenda dan ook", concludeert Van IJken. 

In het schrijven adviseren B&W Van IJken en consorten vooral in nauw contact te blijven met de ontwikkelende partij. Dat is de voorzitter zeer zeker ook van plan. Hij stelt dat de banden met alle betrokkenen goed zijn en dat de stichting ook met hen in gesprek blijft om tot een overkoepelend plan te komen. Dat betekent dat de BOB-H met onder andere de Dennenborgh Group (eigenaar busremise), SVE Group (sigarenfabriek) en Dudok Wonen en Het Gooi en Omstreken (Swammerdamstraat) blijft praten. De gemeente heeft zich buitengesloten, is daarmee de boodschap.

MRA-nee

Verbazing overheerst bij de stichting over de opstelling van het college. Bij BOB-H krijgen ze de indruk dat burgerparticipatie een andere betekenis heeft. "Burgerparticipatie lijkt te betekenen dat je de lijntjes in mag kleuren die de gemeente zelf heeft uitgezet", concludeert Van IJken. In zijn ogen is het logisch dat er steeds meer weerstand komt. Als voorbeelden hiervoor geeft hij de rechtszaak die meerdere bewonersverenigingen uit Oost aanspannen tegen de gemeente met betrekking tot woningsplitsing en de kwestie van sluiting van de kleine spoorbomen en de gevolgen die dat heeft voor de bewoners van de Johannes Geradtsweg. 

En dan komt er nog een ingrijpende ontwikkeling aan, namelijk het MRA-sleutelgebied. De collegewens om voor 2040 tienduizend extra woningen te realiseren in Hilversum 'wordt nog wel een ding', zoals de voorzitter het eufemistisch omschrijft. Inmiddels wordt geprobeerd alle buurtorganisaties bijeen te krijgen om met elkaar het statement 'MRA-nee' te kunnen maken richting raadhuis.