Jacqueline Kalk, raadslid van de PvdA, was de indiener van de motie Scenario's steunpakket corona. Het idee achter deze paraplumotie, zoals de sociaaldemocrate het omschreef, is dat Hilversum inzicht krijgt op de structurele gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, instellingen en inwoners. De gevolgen moeten voor hen zo beperkt mogelijk blijven. Dat houdt waarschijnlijk in dat een lokaal steunpakket wenselijk en noodzakelijk is, naast de al getroffen landelijke maatregelen.

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeente. Hilversum moet dan ook bereid zijn om naast de al lopende ombuigingsopgave keuzes te maken om de gemeentelijke financiën op orde te houden en tegelijkertijd een dergelijk financieel steunpakket mogelijk te maken. Kort na de zomer moeten de scenario's op de raadstafel liggen, zodat er nog tijd genoeg is om alles te betrekken bij de begroting die standaard begin november op de politieke agenda staat. 

Valkuil

De PvdA kwam met deze motie omdat de oppositiepartij diverse andere moties voorbij zag komen, waaronder twee VVD-moties, die oproepen om een bepaalde sector de (financiële) hand te bieden. "Niemand kan nu de financiële gevolgen overzien van deze crisis", zei Kalk. "We moeten niet in de valkuil stappen om alleen met moties te komen en leuke plannen te maken voor inwoners of een deel van onze achterban. We moeten over onze eigen schaduw heen kunnen stappen", luidde haar verdere uitleg.

Ik heb gezegd dat het verleidelijk kan zijn om achterbanpolitiek te gaan bedrijven

Dat leidde bij VVD-raadslid Haitske van de Linde tot het gevoel dat zij van achterbanpolitiek werd beticht met de moties van haar partij. Daarin riep zij het college van burgemeester en wethouders op om met alle stakeholders uit Hilversum de anderhalvemetersamenleving zo goed mogelijk in te richten. "Ik heb gezegd dat het verleidelijk kan zijn om achterbanpolitiek te gaan bedrijven. Ik hoop dat we dat niet gaan doen", was het weerwoord van Kalk. 

Niet het CPB

"Ik denk het goed is de effecten in kaart te brengen van de gemeente maar ook andere velden", sprak wethouder Karin Walters van Financiën. "Wij zijn het CPB niet. Dus verwacht geen doorrekeningen. Dat worden van onze kant inschattingen en verhalen die wij ophalen. Zo krijgen we wel een beeld van wat er nodig is." Zij was positief over de motie en datzelfde gold kennelijk voor de voltallige gemeenteraad. Alle 35 digitaal aanwezige raadsleden stemden voor. 

De meeste aandacht ging gisteravond uit naar de twee VVD-moties: Samen coronaproof en Denken in oplossingendie na publicaties in de pers behoorlijk waren aangepastBeide voorstellen konden overigens na zo'n anderhalf uur - soms onnavolgbaar - dimdammen rekenen op een ruime meerderheid van de gemeenteraad. "Onze moties moeten gezien worden vanuit urgentie. Er is een acuut probleem en dat agenderen we op twee manieren. Ondernemers hebben hulp nodig bij het meters maken. Dat is niet in geld uit te drukken, wel in organisatiekracht", leidde VVD-fractievoorzitter de voorstellen in. 

Mobiele barren

Dat betekent dat er een anderhalvemetertaskforce komt in Hilversum. Deze club gaat in overleg met ondernemers en organisaties om met hen te zoeken naar mogelijkheden om anderhalvemeterproof open te kunnen gaan. Hierbij zijn als oplossingsrichtingen meegegeven: tijdelijke ontheffingen voor grotere terrassen, nieuwe terraslocaties aanwijzen, het aanbrengen van luifels, uitgifte-luiken, tenten, schermen, looproutes, mobiele barren. 

Vooral de motie, waar Van de Linde de geestelijk moeder van is, deed veel stof opwaaien. Deze is vooral bedoeld om de hele Hilversumse economie te helpen. Daarbij is een rol voor het Stadsfonds bedacht en wordt er door de VVD zelfs gesproken over een solidariteitsheffing, inmiddels ook wel bekend als de biertaks of het Kwartje van Vogel. In de motie staat dit omschreven als een denkrichting en dat was voor veel partijen toch reden genoeg om voor te stemmen. CDA en PvdA-fractievoorzitter Femke van Drooge zien hier niets in en vinden vooral dat het de burger op kosten jaagt. Daar is in hun ogen niets solidairs aan.

Vorm van vrijwilligheid

Wie gisteravond goed luisterde, hoorde wethouder Gerard Kuipers (D66) van Economie en Cultuur zeggen dat hij met het hele veld in gesprek is en samen met hen en andere betrokken partijen tot op maat gemaakte oplossingen komt. Hij roemde de betrokkenheid van de gemeenteraad en zei verder dat de gemeente op sommige gebieden een aanjagende rol heeft. Echter de beslissingsbevoegdheid, bijvoorbeeld wat de horeca wil met betrekking tot de biertaks, ligt bij de andere partij. "Eigenlijk kan dat alleen in de vorm van vrijwilligheid vanuit ondernemers zelf en de partijen die daaraan bijdragen", liet hij optekenen. 

Toch was er veel steun voor beide VVD-plannen. Alleen het CDA stemde tegen beide voorstellen en de PvdA stemde bij de motie Samen coronaproof. "Ik zie de moties als steun geven aan de lokale economie. Dat ondersteunen we", meldde Evert Jan Kruijswijk Jansen van het CDA. "Maar wij vinden het ook belangrijk dat sectoren zelf zaken oppakken. Wij moeten niet iets gaan doen wat anderen al beter kunnen. Ondernemers bijvoorbeeld zijn daar al volop mee bezig."