Ondanks adviezen van de Cliëntenraad Hilversum en de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum in 2019 is deze stadspas enkel en alleen voor minima. Beide instanties, die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven op dit beleidsterrein, zeiden vorig jaar al tegen Wolthers dat de Hilversumpas breder beschikbaar moet zijn. Nu labelt deze pas een bepaalde groep.

Wolthers stelt dat de gemeente wel acht scenario's heeft laten onderzoeken, waaronder aanhaken bij bestaande kortingspassen zoals de GooischePas, maar dat de nieuw voorgestelde vorm de beste optie is. Een pas invoeren voor minima is overigens ook altijd de intentie geweest van de vier coalitiepartijen (Hart voor Hilversum, D66, VVD, en GroenLinks. Dat hebben zij opgenomen in het coalitieakkoord.